ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БИТОВ ПОТРЕБИТЕЛ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА НА „АРЕСГАЗ“ ЕАД

Posted by   Admin Admin
12-03-2020

ПЪРВА СТЪПКА

Депозиране на Заявление за присъединяване към газоразпределителната мрежа (по образец) с приложени към него следните документи:
  • Копие от ДЕ за собственост на имота;
  • Актуална скица на имота за газификация;
  • Протокол от събрание на собствениците за съгласие за газификация на повече от 50 на сто идеални части от общите части /при етажна собственост/.

ВТОРА СТЪПКА

В рамките на 20 работни дни след депозиране на заявлението, ще бъдете информирани за резултата от извършената оценка.

ТРЕТА СТЪПКА

При отрицателен резултат, заявлението ще бъде преразгледано при изготвяне на следваща инвестиционна програма на дружеството.

ЧЕТВЪРТА СТЪПКА

При положителен резултат, ще бъдете поканени за сключване на Договор за присъединяване и Договор за доставка на природен газ, както и ще Ви бъде предоставено Становище за условията на присъединяване.

ПЕТА СТЪПКА

Заплащане на цена за присъединяване по договор за присъединяване - в 7 (седем) дневен срок след подписване на договора за присъединяване.

ШЕСТА СТЪПКА

Изграждане на вътрешна газова инсталация (ВГИ) и монтаж на газоползващи уреди. Клиентът сключва договор с лицензирана фирма за проектиране и изграждане на ВГИ, след предварително направен оглед на обекта, и приета ценова оферта.

СЕДМА СТЪПКА

Съгласуване на изготвеният инвестиционен проект за инсталация с „Аресгаз” ЕАД, не по-късно от 2 (два) месеца от датата на подписване на договора за присъединяване.

ОСМА СТЪПКА

Изпитване на изградената ВГИ от лицензиран технически надзор, който издава акт за първоначален технически преглед и разрешение за ползване на ВГИ и газовите уреди.

ДЕВЕТА СТЪПКА

Депозиране в офиса на „Аресгаз“ ЕАД Искане за запълване на вътрешна газова инсталация с природен газ (по образец), в едно с всички необходими документи към него.

ДЕСЕТА СТЪПКА

Подписване на двустранен протокол за присъединяване на обекта към газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД, след което газоподаването към обекта е активирано.

ЕДИНАДЕСЕТА СТЪПКА

Регистрация за електронни услуги на „Аресгаз“ ЕАД – получавате уведомление за издадена фактура на посочен от Вас и-мейл адрес, достъп до всички издадени фактури за природен газ, информация за консумацията на природен газ на обекта и др.