-20% Кредит REECL Програма reecl за кредитиране на енергийна ефективност в дома

Posted by   Admin Admin
30-10-2019

Купете с REECL и спестете до 20% чрез безвъзмездна финансова помощ

Рувекс АД е одобрен партньор на банките, участващи по финансиращите схеми на Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома. Всички продукти, отговарящи на изискванията за енергийна ефективност могат да бъдат закупени чрез кандидатстване за финансова помощ от REECL.

Какво представлява програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL?

Програмата REECL предоставя на домакинства, сдружения на етажни собственици или фирми за услуги (професионални домоуправители, ЕСКО фирми, предприемачи и строители) от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки.

Каква е безвъзмездната помощ при реализация на проекта?

При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, кредитополучателите имат право да получат помощ в размер на 10% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, които се изпълняват в къщи с едно или две самостоятелни жилища, или 20% при внедряване на проекта в многофамилни жилищни сгради.

Участващи банки:

Обединена българска банка (ОББ)

Банка Пиреос България

Молби за кредит могат да се подават във всеки клон на участваща банка или в офисите или магазините на фирми-партньори на участващите банки.

Как да кандидатствате

За да кандидатствате за кредит по програма Енергийна Ефективност е необходимо да Ви издадем оферта, която да предоставите във финансиращата банка.

Начин на кандидатстване:

Стъпка 1: Изберете Вашия енергоспестяващ проект, допустим изпълнител и участваща банка;

Стъпка 2: Кандидатствайте за кредит по Програма REECL за финансиране на Вашия енергоспестяващ проект;

Стъпка 3: Кандидатствайте за безвъзмездна помощ по Програма REECL при успешно завършване на Вашия енергоспестяващ проект;

Допустими технологии: Прозорци, изолации, термопомпени системи, отопление и БГВ (биомаса), отопление и БГВ (слънце), отопление и БГВ (газ), отопление и БГВ (централно), фотоволтаични системи, асансьори, рекуперативни вентилации.

Често задавани въпроси:

В какви сгради се реализират проекти по програма REECL?

По програма REECL се реализират проекти в:

· съществуващи къщи, с едно или две самостоятелни жилища, в които се прилагат поне две допустими мерки за цялостно подобряване на сградни ограждащи елементи и/или инженерни системи на сградата;

· съществуващи многофамилни жилищни сгради с поне три самостоятелни жилища, в които се изпълнява цялостно подобряване на сградни ограждащи елементи и/или инженерни системи;

· къщи в строеж, с едно или две самостоятелни жилища, които са проектирани да бъдат енергоефективни, т.е. имат високи клас енергийна ефективност, доказана със сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата;

· многофамилни жилищни сгради в строеж, които са проектирани да бъдат енергоефективни, т.е. имат високи клас енергийна ефективност, доказана със сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата.

Кой може да получи кредит по Програмата REECL?

Програмата REECL предоставя на домакинства, сдружения на етажни собственици или фирми за услуги (професионални домоуправители, ЕСКО фирми, предприемачи и строители) от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки – партньори на програмата.

При финансиране на проекти в съществуващи сгради има ли краен срок за кандидатстване за безвъзмездна помощ?

Да, кредитополучателят трябва да кандидатства за полагаемата се помощ не по-късно от 4 месеца след датата на подписване на кредитния договор и след успешно завършване на проекта за енергоспестяване, финансиран с кредит от участваща банка.

Повече информация за програмата може да получите на: http://reecl.org/

1 Ако някои разходи са били частично или напълно възстановени с безвъзмездна помощ по друга донорска програма, те няма да бъдат включени в сумата, върху която се изчислява безвъзмездната помощ по Програма REECL.
2 Еднофамилна къща е жилищна сграда с едно самостоятелно жилище.
3 Двуфамилна къща е жилищна сграда с две самостоятелни жилища.
4 Допустимите разходи за финансиране на сгради в строеж се определят по следната Методика.
5 Многофамилен блок е жилищна сграда с три или повече самостоятелни жилища.
6 Частично полагане на топлоизолации по ограждащи елементи на многофамилен блок не се финансира. Не се финансират апартаментни отоплителни системи (слънчев колектор, газов котел/конвектор, котел/камина на биомаса) в многофамилен блок, който се снабдява с топлинна енергия (централно или локално) от топлофикационно дружество.
7 Проектното досие за енергоспестяващ ремонт включва концептуален проект, спецификация, оферта и разпределение на разходите между етажните собственици. То трябва да бъде одобрено с решение на Общото събрание на етажните собственици.
8 В протокола за извършени работи задължително трябва да се съдържат имена, ЕГН/ЕИК и адрес на клиента; пълен и точен адрес на монтаж; пълно и точно наименование на монтираните технологии; подробно описание на извършените дейности и използвани основни и допълнителни съоръжения и материали; дата на приключване на проекта; име и подпис на лицето, изготвило протокола и печат на фирмата-изпълнител.
9 Оригинална фактура, която задължително съдържа: дата, име, адрес и ЕИК на доставчик/монтажник; техническа спецификация, чертежи и цена на монтираните предварително одобрени материали и съоръжения; адрес на монтаж; име и адрес на кредитополучателя и състояние на плащането на фактурата.
10 Оригинален документ, с който се удостоверява плащане на фактурата (касов бон при плащане в брой или потвърждение от банка за нареден банков превод при безналично плащане).