ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ

Posted by   Admin Admin
12-03-2020

Тук ще откриете полезна информация за газификацията на вашето жилище, търговски обект или предприятие – от видовете котли, през процеса на проектиране и изграждане на вътрешната инсталация, гаранционно и извънгаранциионно обслужване, до полезните съвети как да пестим от сметките за газ.

Кои са най-важните характеристики, които са водещи при избора на котел? Естествено, мощността, която ни е необходима, функциите, които притежава котела и на последно място външния вид. Дали ще е стоманен или чугунен, скъп или евтин, важното е да задоволява нуждите ни.

1. Видът газов котел:

Конвенционален: Благодарение на своето електронно управление и ефективен топлообменник традиционните уреди постигат висока ефективност и работят с минимални топлинни загуби.

Кондензен: Основно предимство на тези котли спрямо конвенционалните е усвояването на топлината на водните пари отделени при изгарянето на природния газ. Това се постига чрез допълнителен топлообменник. Важно е да се каже, че това са нискотемпературни котли, работещи на кондензен принцип при подаваща температура към отоплителната инсталация максимум 50-55оС.

2. Каква е разликата между двата вида котли ?

На първо място конвенционалните котли са високотемпературни котли. Структурата и вътрешната архитектура на горивните камери на тези котли, както и принципа на смесообразуване на горивната смес (съотношението газ-въздух) са конструирани, така че котлите да имат по-добър коефициент на полезно действие при загряване на топлоносителя при висока температура(над 60 C). Високотемпературните котли са конструирани, така че да са максимално ефективни когато работят на пълно натоварване (максимална мощност). С понижаване на подаваната мощност (температура), конвенционалните котли влошават своите характеристики и ефективността им пада. Това се дължи на влошаване на качеството на горивната смес (газ-въздух) и нейното непълно изгаряне в долните диапазони на мощността.

От своя страна кондензните котли имат различна структура, касаеща принципите на топлобмен и смесо-образуване. В тях са вложени решения, които позволяват да се поддържа оптималното съотношение газ-въздух в целия диапазон на тяхната мощност. Независимо дали работят на ниска или висока мощност кондензните котли (котли с предварително смесо-образуване) запазват своят ефективен горивен процес.

Кондензните котли се наричат още нискотемпературни котли. Колкото по-ниска е температурата на подаващия (излизащия) от котела топлоносител, толкова тяхната ефективност е по – висока. Това е така, заради специфичната структура на котела, която позволява при определена температурата на топлоносителя, да се улови енергията на водните пари отделени при горивния процес. Това е свързвано с тяхното охлаждане и втечняване (кондензиране) върху топлообменника на котела, като по този начин водните пари отдават топлината си на системата. Процесът е свързан с кондезоотделяне, от където идва и наименованието на тези котли.

3. Кой са основните характеристики, на които трябва да обърнем внимание при избора ?

Мощност.

Мощността е количеството енергия, което котела отдава на водата вследствие на горивния процес. Най-важният въпрос, на който трябва да си отговорим е: Каква мощност ни е необходима? Прецизното пресмятане на необходимата мощност включва извършването на пълни топлинни изчисления на сградата като цяло, отчитайки площта на жилището, неговото изложение и изолация. От получените резултати следва да се избере не само котелът, но и отоплителните елементи. Като ориентировъчна базова стойност се приема, че за едно средностатистическо българско жилище са необходими 100 вата мощност на квадратен метър при височина на тавана 2,8 метра, т.е. за жилищата с отопляема площ от 50 до 120 кв.м. са най-подходящи котли с мощност от 12 до 24кВт.

За определяне на необходимата мощност за нуждите на жилището ви от отопление и топло вода, е необходимо да се обърнете задължително към специалист. Нашият съвет е да не пренебрегвате , тъй като този избор влияе пряко върху консумацията на природен газ.

Модулация на мощността.

Модулация се нарича техническата възможност на котела да променя своята мощност зависимост от необходимостта и потреблението. При липса на тази функция, котелът се включва и изключва всеки път, когато се достигнати настроените гранични параметри за температура на топлата вода. Това от своя страна води до намаляване на икономичността му и значително по-бързата му амортизация.

Диапазон на мощността.

Разликата между минимално възможната и максималната мощност на котела се нарича диапазон на мощността. Стойността на минималната мощност е важна с оглед на режима на работа през преходните сезони, когато потреблението е най-малко. По-ниска минимална мощност гарантира по-дълготрайна и по-икономична работа на котела. Максималната мощност, на която ще работи котела се изчислява на база размера на жилището и останалите фактори от термотехническа гледна точка.

Коефициент на ефективност.

Съотношението между вложената топлинна енергия и приетата такава от водата се нарича коефициент на полезно действие (КПД). Правилното оразмеряване и подбора на отоплителните тела имат решаващо значение относно ефективността на отоплителната система.

Стандартните(конвенционални) котли постигат коефициент на ефективност около 93%. За разлика от тях кондензните котли произвеждат топлина не само чрез изгаряне на газа, но освен това оползотворяват топлината, образувана при кондензацията на водните пари от отработените газове. При всеки процес на изгаряне се образува водна пара, която обикновено излиза заедно с отработените газове. Кондензните уреди работят с големи топлообменници, като така водната пара кондензира още в уреда. Освобождаващата се при този процес топлина се връща в отоплителния кръг. За да се постигне пълния ефект от кондензната технология е необходима ниска температура на подаване към отоплителната система.При кондензните котли коефициент на ефективност достига до 110%.


1. Какво е необходимо за изготвяне на проект?

Преди да започнат проектните работи, е необходимо да се изготви техническо задание за проектиране, с което се уточняват вида на уредите, местата на монтаж, вида на тръбите и начина на полагане и всичко специфично, което ще бъде заложено в проекта. Следващият етап е да се направи архитектурно заснемане на обекта, както и да се начертае архитектурната подложка. След това се разполагат газовите уреди върху архитектурната подложка, привързват се към газовата мрежа, изготвят се необходимите планове и документи съгласно действащата нормативна уредба. Част от проекта са и подробна обяснителна записка, количествена сметка и спецификация на материалите. Комплектованата документация, съгласно действащата нормативна уредба, е крайният проект на клиента за газификация на обекта. Този проект трябва да бъде съгласуван с газоразпределителното дружество, техническия надзор, след което се внася в съответната Община за получаване на строително разрешение.

2. Колко време е необходимо за изготвяне на проект ?

Стандартният срок, в който протича дейността по проектиране на вътрешна газова инсталация е от една до две седмици в зависимост от сложността на инсталацията. В този срок е включено времето за съгласуване на проекта с техническия надзор.

3. Кой изготвя проекта и от какво зависи цената?

Проектите се извършват от проектанти на газови инсталации с пълна проектантска правоспособност, получена от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Цената на проекта се изчислява по тарифна ставка според дължината на вътрешната газова инсталация.


1.Какви варианти на газова инсталация да изберем ?

VGI-uredi_bg

2. Къде се монтират газовите уреди?

Зависи от типа на уреда. Има два типа газови котли – с отворена и затворена горивна камера.

Газовите котли със затворена горивна камера могат да се монтират в кухни, всекидневни, коридори и други помещения в къщата, в близост до външна стена.

Монтажа на газовите котли с отворена горивна камера се извършва в специални котелни помещения, гаражи, мазета или други сервизни помещения отговарящи на изисквания за височина, вентилация, осветление и т.н. Този вид уреди са с висока степен на опасност и не се препоръчват от специалистите.

3. Може ли уреди работещи на пропан-бутан, да се преустроят на природен газ?

Да, като за целта се подменят дюзите на горелката и се направят допълнителни настройки на уреда.

4. Може ли съществуваща водноотоплителна инсталация да се използва при газифициране на жилището ?

Ако жилището има вече изградена водноотоплителна инсталация, тя може да се използва за отопление с природен газ, след като се извърши съответното преустройство.

5. Колко време е нужно, за да се изгради газова инсталация?

Технологичното време за изграждане на вътрешна газова инсталация е между 4 и 8 работни часа, в зависимост от дължината на положените тръби и сложността на инсталацията.


Цената на газовата инсталация зависи от индивидуалните особености на всяко домакинство, като дължина на тръбите, вид на газовите уреди и др. Средната стойност на инвестицията за газифициране на 3-стайно жилище възлиза на около 2500 лв.


1. Какъв е гаранционния срок на газовите уреди ?

Гаранцията на газовите уреди варира в зависимост от производителя или доставчика. Обикновено е 2 години от датата на пускане на уреда в експлоатация.

2. Какъв е периода на експлоатация на един газов уред?

Предвид досегашната практика и данните на производителите експлоатационния живот на газовите уреди е над 10-12 години.

3. Има ли извън гаранционно обслужване ?

Може да сключите договор за следгаранционно обслужване на вашите газови уреди с всяка една от оторизираните сервизни фирми.

4. Tрябва ли да се извършва годишен технически преглед?

Годишните технически прегледи са задължителни съгласно наредба за „Устройство и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и съоръжения, инсталациите и уреди за природен газ”. Целта на Годишният технически преглед е да се удостовери надеждността и изправността на газовата инсталация и уредите.


1. Като контролирам поддържаната температура

Използването на терморегулатори, поддържащи желаната температура в помещението, спестява енергия и пари. Намаляване на настроената температура с 1 градус спестява около 6% енергия, което от своя страна води до намаляване на сметките за газ.

2. Използването на седмичен програматор намалява разходите за отопление

Седмичните програматори позволяват ефективно да управляваме газовите уреди и разходите за отопление. Чрез тях се задават час на включване и на изключване на газовия котел и се определя температурния режим на работа.

3. Като регулираме температурата индивидуално за всяко помещение

За тази цел е необходим отделен термостатен вентил за всеки радиатор.

Температурата може да се регулира и с помощта на отделни отоплителни кръгове за всяко помещение. Например така радиаторите могат да се регулират отделно от подовото отопление или банята и всекиденвната от останалите помещения.

4. Други полезни съвети за ефективно използване на природния газ:

  • Препоръчваме Ви да не затваряте напълно термоглавите на радиаторите в стаи, които не желаете да отоплявате. Това нарушава нормалният режим на работа на цялата водно-отоплителна инсталация и газовия котел, което води до преразход на природен газ.
  • В случай, че искате да намалите температурата на отопление в цялото жилище, използвайте панела за управление на газовия котел и бутона за регулиране на температурата в инсталацията. Този бутон най-често е означен със символ на радиатор.
  • Предназначението на термоглавите на радиаторите е за моментно регулиране на температурата в дадено помещение в малки температурни граници, но не и за спиране на радиатора.
  • Когато отсъствате от дома за няколко часа намалете с около 5 градуса обиконовено поддържаната температура, използвайки терморегулатора на самия котел или стайния термостат. При по-дълго отсъствие настройте терморегулатора на най-ниска температура.
  • Вечер, след скриване на слънцето, спускайте завесите или щорите. Така ще намалите топлинните загуби през прозорците (до 3-5%) и ще повишите шумоизолацията на помещението. Ако имате алуминиеви щори, това ще доведе и до повишаване на осветеността в стаята.


Можете да посетите нашите центрове за обслужване на клиенти или да изпратите запитване на нашия e-mail адрес: office@aresgas.bg.

Заедно с нашите специалисти ще имате възможност да обсъдите различни варианти за газификация на жилището Ви. След уточняване на Вашите желания и съобразяването им с нормативните изисквания, ще Ви бъде предложен за одобряване проект на Техническо задание. След като одобрите Техническото задание ще Ви бъде изготвена Оферта, в която ще посочим цената и срокът за изготвяне на проекта. Ако условията в Офертата Ви удовлетворяват, ще Ви предложим Договор за проектиране. Ще бъдете уведомени, когато проектът е готов.

За да Ви предоставим максимално качество и бърз срок на изпълнение предлагаме цялостни решения при проектирането, изграждането и поддържането на газови инсталации. Като необходимата документация, съгласуването с отделните държавни и регулиращи органи се поема и извършва изцяло от нас.

Предоставяме Ви кратък списък с услугите, които извършваме при проектиране и изграждане на газови инсталации за нашите клиенти:

VGI-uslugi_bg